תחומי המשפט המרכזיים בהם מתמחה משרדנו:

אגודות שיתופיות‏, דיני מקרקעין‏, תכנון ובנייה‏, ייצוג והופעות בבתי משפט‏, דיני חברות‏, בג"צ, רשויות מקומיות, משפט מסחרי‏, משפט אזרחי כללי‏

שיוך דירות ותהליכי שינוי נוספים בקיבוצים

בחינה וגיבוש החלטות הקיבוץ ומהמסמכים המתווים את התהליך, התאמתם לתקנון הקיבוץ והדינים הרלוונטיים כגון דיני האגודות השיתופיות, דיני המקרקעין וכיוב'
במהלך התהליך, הופעה בפני מוסדות הקיבוץ השונים צוותים מקצועיים שהוקמו לטובת יישום התהליך, מזכירות הקיבוץ ואסיפת החברים. 

קיום פגישות שוטפות של צוותי העבודה עם בעלי התפקידים השונים ששירותיהם נשכרו לצורך ביצוע התהליך ובעלי התפקידים הביצועיים מטעם הקיבוץ.
ליווי כולל של התהליך עד להשלמתו ברמת החבר ו/או הקיבוץ כפי שהוגדר ונדרש. 

צמיחה דמוגראפית "אמיתית" על דרך של קליטת לחברות בקיבוץ

ייעוץ משפטי שוטף בהיבטים החברתיים משפטיים לרבות בחינה וגיבוש החלטות הקיבוץ ומהמסמכים המתווים את התהליך, התאמתם לתקנון הקיבוץ והדינים הרלוונטיים כגון דיני האגודות השיתופיות, דיני המקרקעין וכיוב`. תנאי החברות של החברים החדשים. לרבות נטילת חלק פעיל בניהול משאים ומתנים מול הגורמים המעורבים בפרויקט בעת גיבוש הצוות המקצועי, כגון בעלי המקצוע השונים אשר יעניקו את שירותיהם פרויקט, המצטרפים השונים וכיוב'

ליווי משפטי בקשר עם ההיבטים ההנדסיים של התהליך: התקשרות מול מהנדסים אדריכלים וקבלנים בפרויקט, כולל עריכת "המכרזים" , יישום דיני התו"ב והיבטי תכנון אחרים במסגרת התהליך כגון מיפוי המצאי מגרשים לקליטה של הקיבוץ, דרכי הקליטה 

ליווי משפטי להיבטים הקניינים של התהליך: הגדרת והבהרת הזכויות הניתנות למצטרפים לתהליך, ליווי של החלת תהליכי שיוך הדירות בקיבוץ על המצטרפים לפרויקט.

ליווי משפטי בקשר עם ההיבטים הכספיים של התהליך: מו"מ מול מוסדות פיננסים המעניקים אשראים למשתתפים בתהליך, השתתפות בניסוח הסכמים מולם בראיית היעדר בטוחות קרקעיות.

ייצוג בהליכים משפטיים

משרדנו, מעצם היותו המוביל בתחומו, עוסק גם בייצוג משפטי בערכאות השונות כגון בג"ץ, בתי המשפט השונים ועדות הערר ורשם האגודות השיתופיות וזאת כעיסוק הנילווה לתחומי עיסוקו העיקריים. 

ליווי כולל של הקיבוץ, בתחומים השונים, הנדרשים לייעוץ משפטי, על דרך של "ריטיינר" חודשי. 

דרכי עבודתנו

עם כניסתנו לעבודה בקיבוץ, אנו לומדים את מצב הקיבוץ בכל התחומים הרלבנטיים ומתוך כך, ובהתאם לרצון ההנהלה/ הצוות, אנו בונים לקיבוץ תוכנית עבודה, הנשענת על מצב נתונים קיים . בנושא קליטת חברים חדשים והקמת שכונות למגוריהם - אנו מאמינים כי עבודה מסודרת צריכה להתבצע באמצעות גוף תפעולי של הקיבוץ ולכן, בתחילת העבודה, מעודדים ושותפים בהקמת מנהלות בקיבוצים, המאגדות תחתן את בעלי המקצוע הנדרשים לפרויקט יחד עם בעלי תפקידים/ חברי קיבוץ. תוכנית העבודה נשענת על אבני דרך וצמודה ללו"ז. במהלך העבודה, מתקיימים מפגשים עם ציבור החברים/ הבנים/ המשכנים החברים החדשים- בהתאם לפרויקט ואופיו. בנושאי שיוך הדירות ותהליכי שינוי מבנה נוספים- אנו עובדים מול הגוף אותו ממנה הקיבוץ ובונים, ביחד עם עימו, נהלים סדורים וכללים ליישומם בהתאם לנדרש, הנשענים על עקרונות המתבקשים, בכל תהליך ותהליך. אנו מלווים את תהליכים אלו החל מראשיתו של רעיון דרך אישורו לאישור במוסדות הקיבוץ לרבות אסיפת החברים .
phone2, phone, contact, telephone, support, call

077-5377010